KONTAKTIRAJTE NAS: 01/ 4812 200; 091/ 4812 200

PRATITE NAS:

Top
23 Feb

YOU are the future of tourism!

” Razmišljaš li globalno, a djeluješ lokalno? Zamišljaš li svoju budućnost u turističkoj industriji?

Ako je tvoj odgovor DA, onda baš tebe trebamo da predstavljaš svoju školu u ekskluzivnom natjecanju u kojem možeš osvojiti putovanje u posjet Sommet fakultetima u Švicarskoj, Španjolskoj ili Francuskoj, ali i vrijednu nagradu za tvoju školu.

Izdržljivost bilo koje industrije ovisi o prilagodljivosti, inovativnosti, odlukama i vještini vođenja ključnih ljudi, te timskom radu svih uključenih. Razmisli malo što se zbiva u turističkoj industriji u doba pandemije? Dnevno slušamo o problemima, a znaš li za uspješne primjere? Neki restorani imaju pune ruke posla s dostavom hrane za van, a drugi organiziraju online kulinarske tečajeve. Organizatori evenata organiziraju online koncerte i pokreću podcaste, brojni hoteli su se prilagodili situaciji i postali smještaj za medicinske djelatnike i putnike u samoizolaciji, dok su se drugi okrenuli bogatoj klijenteli sa kojom rade ciljane projekte. Dok državne avio kompanije pregovaraju sa vladama o održavanju likvidnosti, privatni avio prijevoznici nikad nisu imali više posla.

Sigurni smo da ti također imaš ideje kako pokrenuti pozitivne promjene!

Selektirani natjecatelji iz 10 škola i njihovi mentori saznat će natjecateljski zadatak na Zoom sastanku 22. ožujka 2021. u 19.00 sati, a svoj ispunjeni zadatak morat će predati do ponedjeljka 12. travnja 2021. Tjedan dana kasnije bit proglašenje pobjednika.

Nagrada za pobjednika i njezinu/njegovu školu je:

  • Putovanje u posjet Sommet fakultetu po izboru u Švicarskoj, Španjolskoj ili Francuskoj sa plaćenom avionskom kartom, smještajem za 2 noći te punim pansionom.
  • Putovanje u posjet Sommet fakultetu za mentora u pratnji učenika.
  • Nagrada od 500 EUR za međunarodni projekt u školi

Nagrada za sve natjecatelje u natjecanju:

  • Harrison Assessment profesionalna orijentacija

Sve škole, mentori i natjecatelji dobit će potvrdu o sudjelovanju u ovom ekskluzivnom natjecanju. Prijavu škole na natjecanje mora izvršiti djelatnik škole (profesor, stručni suradnik, ravnatelj) koji ima obavezu selektirati 4 učenika (2 učenika trećih razreda i 2 učenika četvrtih razreda) iz škole za ovo natjecanje, biti im podrška tijekom natjecanja, te pratitelj pobjedniku na putovanju u inozemstvo.

Rok za prijavu škole na natjecanje i dostavu imena natjecatelja je 17.03.2021. Ako ste zainteresirani, molimo Vas da popunite priloženu formu.

PRIJAVE SU ZATVORENE.

BHV Education partnerska je organizacija privatne obrazovne grupe Sommet Education u kojoj se nalaze najviše rangirani fakulteti za područje menadžmenta i poduzetništva u turizmu: Glion Institute of Higher Education, Les Roches Global Hospitality Education, i Ecole Ducasse.

Les Roches Švicarska naslovna

Les Roches Global Hospitality Education, kampus Crans Montana, Švicarska

The following is the upper text in English language:

” Do you think globally and act locally? Do you visualise yourself to be a part of tourism and hospitality industry of the future?

Do YOU want to be the next great leader in global tourism? If your answer is YES, we need you to represent your school in an exclusive competition in which you can win a trip to visit the campuses of the best hotel management schools in the world, located in Switzerland, Spain or France, as well as valuable prize for your school.

The resilience of any industry depends on the ability of its key people to adapt, innovate and make tough decisions. Leaders need to think big, move quickly and coach those around them to their best potential.

Think a little about what’s going on in the tourism industry at the time of the pandemic? We hear about problems on a daily basis, but we also hear of great leadership and companies who manage to adapt. Can your students inspire us with examples from real life? 

Some restaurants have their hands full dealing with delivering food to go, while others organize online cooking classes. Event companies organize online concerts and launch podcasts, numerous hotels have adapted to the situation and became accommodation for medical professionals and travelers in self-isolation, while others have turned to a rich clientele with whom they work on targeted projects. While state-owned airlines are negotiating with governments to maintain liquidity, private airlines have never had more business.

We’re sure you also have ideas on how to initiate positive change!

Selected competitors from 10 schools and their mentors will find out the competition task at the Zoom meeting on March 22, 2021 at 7:00 p.m., and will have to submit their completed task by Monday, April 12, 2021. A week later we will announce the winner. 

The prize for the winner and her / his school is:

  • Travel to visit Sommet University of your choice in Switzerland, Spain or France with a paid plane ticket, accommodation for 2 nights and full board.
  • A trip to visit Sommet Faculty for a mentor  to accompany the student.
  • Prize of 500 EUR to be invested in social responsibility project by the school.

Prize for all competitors in the competition:

  • Harrison Assessment professional orientation.

All schools, mentors and competitors will receive a certificate of participation in this exclusive competition. The school application for the competition must be made by a school employee (professor, professional associate, principal) who has the obligation to select 4 students (2 from the third grade and 2 from the fourth grade) from the school for this competition, be their support during the competition, and accompany the winner on a trip abroad.

The deadline for the schools to apply for the competition and submit the name of the competitors is March 17, 2021. If you are interested, please fill out the attached form.

APPLICATIONS ARE CLOSED.

BHV Education is a partner organization of the private educational group Sommet Education, which includes the highest ranked faculties in the field of management and entrepreneurship in tourism and hospitality: Glion Institute of Higher Education, Les Roches Global Hospitality Education, and Ecole Ducasse.

Les Roches Švicarska naslovna

Les Roches Global Hospitality Education, campus Crans Montana, Switzerland

Sorry, the comment form is closed at this time.